Beskrivning om dataskyddet

Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument

Personuppgiftslagen (523/99) 10 ja 24 §
Datum för upprättande: 16.4.2013


1. Registerförare

Lovisa stads turistbyrå
Karlskronabulevarden 8
07900 Lovisa
tfn 019 555 234, 040 555 3387
info@loviisa.fi

2. Person som ansvarar för registerfrågor och/eller kontaktperson

Namn: Lilian Granberg
Adress: Mannerheimgatan 4
Postanstalt: 07901 LOVISA
Telefonnummer: 0440 555 234
E-postadress: lilian.granberg@loviisa.fi

3. Registrets namn

Användarregistret för tjänsten Visit Lovisa

4. Avsikten med hanteringen av personuppgifter / registrets användningsavsikt

I registret samlas kontaktuppgifter för de personer som upprätthåller besöksmålen som presenteras på webbplatsen. Avsikten är att personerna ska kunna kontaktas vid frågor som berör besöksmålets uppgifter eller övriga frågor i anknytning till tjänsten Visit Lovisa.

5. Uppgiftsinnehållet i registret

Förnamn och efternamn.

6. Regelmässiga källor för information

Kunduppgifterna samlas med en blankett som finns på nättjänsten Visit Lovisa. I huvudsak fyller kunden i sina uppgifter själv. Om kunden så önskar kan även den som upprätthåller registret med den ovannämnda blanketten införa i registret de uppgifter som kunden inlämnat.

7. Regelmässig översändande och utlämning av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna utlämnas inte och de kvarblir endast hos registerföraren. Uppgifterna översänds inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principerna för registerskyddet

A. Manuellt material

Om man skriver ut manuellt material från det elektroniskt lagrade registret, förvaras materialet i ett låst rum och endast registerföraren har rätt att använda materialet.

B. Elektroniskt lagrade uppgifter

Registret finns på en server som förvaltas av Aptual Oy. Servern är belägen i en övervakad servercentral. Endast registerföraren och huvudanvändaren för tjänsten Visit Loviisa har tillgång till registeruppgifterna. Endast registerföraren har rätt att använda materialet.

9. Rätt till insyn och att utöva insynsrätten

Var och en har rätt att on granska uppgifterna om sig. Insynsrätten är avgiftsfri. Begäran om insyn ska göras skriftligt med ett egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos registerföraren.

10. Rättelse av uppgift

Var och en har rätt att begära att en uppgift i registret rättas. Det rekommenderas att begäran om rättelse görs skriftligt och tillräckligt detaljerat.

11. Övriga relaterade rättigheter

I enlighet med 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning.

Begäran om insyn och rättelse, samt förbud om behandling av uppgifter som gäller den registrerade skickas till:

Lovisa stads turistbyrå
Karlskronabulevarden 8
07900 Lovisa
tfn 019 555 234, 040 555 3387
info@loviisa.fi